White Gift Box White Satin Bow: 3.5" X 3.5" X 0.5"